کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(اب‍ت‍دای‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
رح‍م‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۷-
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۱۰-
ب‍ه‍ف‍روز، ع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ دل‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍م‍ان‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
ک‍ش‍ی‌، ت‍وم‍اس‌
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۴۸-
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
ج‍اوی‍دان‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۸-
زاه‍دی‌ س‍رش‍ت‌، م‍ازی‍ار، ۱۳۵۴-
خ‍ادم‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
ن‍ج‍ف‍ی‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
ش‍ک‍وه‌ غ‍ازان‍ی‌، زه‍را
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
طوس‍ی‍ان‌، رض‍ا
<ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور>، آرش‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
طرح‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
س‍پ‍ه‍راف‍روز
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دال‍ف‍ک‌
س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍ن‍ص‍ف‌
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
: ف‍ران‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
شمس ، بیژن ، ۱۳۱۰- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ریاضی به کودکان دبستانی
تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کاربردی و هندسه تحلیلی
طوسیان ، رضا ؛  تهران منصف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۷/۲‬,‭ط۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی ( ۱ )برای دانشجویان غیر ریاضی
رحمانی ، مرتضی ،۱۳۳۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭ر۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای امتحان ریاضیات مهندسی
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشدانشگاهی
کشی ، توماس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ک۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
شکوه غازانی ، زهرا ؛  تهران سپهرافروز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی پیشرفته با( تاکید بر حل مساله )
خادمی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  تهران علوی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ۱ : برنامه ریزی خطی ، برنامه ریزی آرمانی ، شبکه ، حمل و نقل و تخصیص ...
زاهدی سرشت ، مازیار، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ز۲‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و< الگوریتم ها= الگوریتمها>
بهفروز، علی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >ریاضی ۱ و ۲" ریاضیات پایه ( "کاردانی پیوسته )
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و سوالات چهارگزینه ای تالیفی ریاضیات مهندسی
معتقدی ، محمدصادق ، ۱۳۴۸- ؛  همدان طرحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌م۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و
حیدری دلویی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ح۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کاربردی
جاویدانی ، شیما، ۱۳۵۸- ؛  [همدان ] انتشارات دانشجو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۷‬,‭‌ج۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی رشته های علوم انسانی ، کاردانی های آموزشکده های فنی و...
ایمان پرست ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر :52678466 ،آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - شهدای ژاندارمری = پلاک 27 سازمان انتشارات جهاددانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب لیدا فرخو
<حسین پور= حسین پور>، آرش ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 90414966نمابر ناشر ;, 80714966آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای رودکی جنوبی ، کوچه رامسر، پلاک 1 طبقه سوم : فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه ( رشته حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3