کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۴۷-
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
پ‍ورب‍ش‍اش‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۵-
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا،۱۳۵۴-
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۹-
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
 
ناشر:
م‍ل‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ارغ‍وان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍م‍ت‌
ح‍س‍اب‍داران‌ ام‍روز
آزاده‌
دان‍ش‌ن‍گ‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱:)ریاضیات پایه
پوربشاش ، حسین ،۱۳۵۵- ؛  تهران حسابداران امروز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
رفسنجانی صادقی ، محمدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران :تفرش دانش نگار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی
منصورفر، کریم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ریاضیات پایه
حسینی ، جمال الدین ،۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ح۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار برای دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی
فرخو، لیدا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل ریاضیات پایه و مقدمات آمار( رشته های حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و< تست های = تستهای >تالیفی < ریاضی = ریاضیات >پایه
معتقدی ، محمد صادق ؛  تهران کتابهای ارغوانی ، موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌م۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات :مجموعه دروس عمومی
معتقدی ، محمد صادق ؛  تهران کتابهای ارغوانی ، موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌م۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ۲
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه ( رشته حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های میکرو طبقه بندی شده ریاضیات پایه
طباطبایی ، امیررضا،۱۳۵۴- ؛  تهران ملکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭ط۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک