کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۵-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
اع‍ظم‍ی‌، ش‍اه‍رود، ۱۳۵۸-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ادی‍ب‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۴-
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌
طرح‍ان‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آزاده‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍خ‍ن‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی :برای دوره های کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد، شامل < ۱۷۱=صد و هفتاد و یک [>صد و هفتاد و یک ]مساله حل شده
ادیبی ، حجت الله ،۱۳۳۴- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضیات = ریاضی >>مهندسی :کتاب ارشد
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های >گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی ( مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان = ساختمانهای >گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹‬,‭‌ی۹‌س۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده : انتشارات سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و سوالات چهارگزینه ای تالیفی ریاضیات مهندسی
معتقدی ، محمدصادق ، ۱۳۴۸- ؛  همدان طرحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌م۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنما جامع ترین راهنما، حل المسایل و مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضیات مهندسی ...
اعظمی ، شاهرود، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 07549566نمابر ناشر ;, 93580966آدرس ناشر :تهران انقلاب جمالزاده شمالی کوچه اعتماد پلاک 32 واحد 2 انتشارات راه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوالات چهارگزینه ای آزمونهای کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی مهندسی
معتقدی ، محمدصادق ، ۱۳۴۸- ؛  تهران طرحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد مدرسان شریف
نامی ، حسین ، ۱۳۵۵- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک