کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ،اص‍غ‍ر،۱۳۲۹-
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
ک‍اش‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۱۱-
ن‍ج‍ف‍ی‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د، ۱۹۱۱-
م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ض‌ دی‍زج‍ی‌، اح‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
م‍گ‍راب‌، ادوارد،۱۹۳۸-
<ک‍ری‍زی‍گ‌=ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌>، اروی‍ن‌
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍اری‌ رال‍ف‌
م‍وس‍ت‍وو
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍ری‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
ادی‍ب‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۴-
ک‍وواک‌، لادی‍س‌،۱۹۱۴-
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ص‍ف‍ار
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍دف‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
ارگ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دال‍ف‍ک‌
س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
آزاده‌
م‍ح‍م‍ودرض‍ا ک‍اش‍ف‍ی‌
واق‍ف‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ف‍رش‍ی‍د آذرپ‍ن‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند،۱۹۱۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند، ۱۹۱۱- ؛  مشهد واقفی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ =کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته ( برای رشته های مهندسی و علوم )
فیض دیزجی ، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای حل شده در ریاضیات مهندسی
موستوو ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)
مسعودی ، حیدرقلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌م۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی
برادران رحیمی ،اصغر،۱۳۲۹- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۳۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی از ریاضیات دوره مهندسی
کاشفی ، محمودرضا ؛  محمودرضا کاشفی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ک۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی شامل مطالب درسی سریها،انتگرالها،ء تبدیلات فوریه ،معادلات با مشتقات ....
شیدفر،عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی :سریها، انتگرالها و تبدیلات فوریه معادلات با مشتقات جزئی توابع مختلط
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] عبدالله شیدفر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی :برای دوره های کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد، شامل < ۱۷۱=صد و هفتاد و یک [>صد و هفتاد و یک ]مساله حل شده
ادیبی ، حجت الله ،۱۳۳۴- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضیات = ریاضی >>مهندسی :کتاب ارشد
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های >گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشرفته برای دانشجویان مهندسی و علوم
اشپیگل ، ماری رالف ؛  تهران فرشید آذرپناه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و کاربردهای مهندسی در< = 7 baltaM مطلب ۷>
مگراب ، ادوارد،۱۹۳۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کوواک ، لادیس ،۱۹۱۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کریت سیگ >، اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای امتحان ریاضیات مهندسی
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3