کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ام‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ب‍راگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ام‌.، ۱۹۶۰ - م‌
وب‍ر، ج‍ی‍ن‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ت‍رم‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دارایی ها( حسابداری میانه )
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ح۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بازرگانی :مباحثی در دارائیهای جاری
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ب۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
وبر، جین ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۱‬,‭و۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مالی و سرمایه گذاری :مفاهیم و مبانی نظری ، مروری بر ریاضیات پایه . ...
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭ر۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی :رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری ...
محمودیان ، امید، ۱۳۴۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان
براگ ، استیون ام .، ۱۹۶۰ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک