کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌ -- .ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
<ح‍اف‍ظی‌ن‍س‍ب‌ = ح‍اف‍ظی‌ ن‍س‍ب‌>، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۱۰-
<پ‍ورک‍اظم‍ی‌= پ‍ور ک‍اظم‍ی‌>، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍س‍ی‍پ‍ک‍ی‍ن‌، ا.ژ
<ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د= ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د>، ل‍وئ‍ی‍س‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ چ‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود ۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
داروف‍ی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ده‌م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دال‍ف‍ک‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍ول‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ردان‍ش‌ن‍دا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ع‍م‍ار
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
از سمرقند به کاشان :نامه های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش
غیاث الدین ، جمشیدبن مسعود،- ۸۳۲ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌غ۹آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < مجموعه ها= مجموعه ها >و مباحث مربوطه به آن
<لیپشوتز= لیپ چوتز>، سیمور ؛  تهران نشردانش ندا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نیکوکار،مسعود ۱۳۳۲- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ک ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تحلیلی وتشریحی پرسشهای آزمون سراسری دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورریاضیات : گروه آزمایشی ریاضی و فنی
حلی ، غلامرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷۸‌پ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن
<پورکاظمی = پور کاظمی >، محمدحسین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و پایه
<حافظی نسب = حافظی نسب >، مصطفی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی :مخصوص داوطلبان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های مقدماتی
ده مرده ، حبیب الله ، ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۸۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
پارسیان ، احمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
شمس ، بیژن ، ۱۳۱۰- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >
<لیت هولد= لیتهولد>، لوئیس ؛  نشر معمار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضیات
تسیپکین ، ا.ژ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ت۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی پیش دانشگاهی :مطالب و مسائل انتخابی جلد اول حساب وجبر
داروفی یف ، گئورگی ولادیمیروویچ ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9