کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رگ‍رس‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌(آم‍ار)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
رگ‍رس‍ی‍ون‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
رگ‍رس‍ی‍ون‌ خ‍طی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
آن‍درس‍ون‌،ارل‍ی‍ن‍گ‌
ق‍ن‍ب‍رزاده‌ن‍ی‍ار، م‍ظف‍ر،۱۳۲۳-
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
<ب‍ی‍ت‍س‌=ب‍ی‍ت‍ز>، داگ‍لاس‌
ع‍ب‍اس‌زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌،ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ف‍رون‍د، ج‍ان‌
م‍اردی‍ا، ک‍ان‍ت‍ی‌
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
ش‍ی‍ول‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر،۱۳۵۴-
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
دری‍پ‍ر، ن‍ورم‍ن‌ ری‍چ‍ارد۱۹۳۱-
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آزاده‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍دث‌ ن‍وری‌
دان‍ش‍ج‍و
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آمار= امار >و کاربرد آن در مدیریت
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
فروند، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی
نتر، جان ؛  اهواز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ن۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در علوم رفتاری
شیولسون ، ریچارد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳ -۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < چند متغیره = چندمتغیره >
ماردیا، کانتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیونی کاربردی
دریپر، نورمن ریچارد۱۹۳۱- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭د۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
لطفی ، طاهر،۱۳۵۴- ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون ( رشته آمار)
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
<بیتس =بیتز>، داگلاس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ،عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری داده های رسته ای
آندرسون ،ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری < چندمتغیری = چند متغیری >کاربردی
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ع۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در< روان شناسی = روان شناسی >و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۸۲-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای خطی برآورد و رگرسیون کاربرد در رشته های :اقتصاد،مدیریت ،حسابداری
قنبرزاده نیار، مظفر،۱۳۲۳- ؛  نور موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ق۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5