کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روش‍ن‍گ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - ارت‍ش‌ - ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ه‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اد۱۲۳
دا۱۲۳
س‍ی‌۱۲۳
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ان‍ب‍وه‌
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌، ۱۹۲۹-
ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د
اپ‍س‍ت‍ی‍ن‌، ج‍اش‍وا ام‌
وول‍ف‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۰۴ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۷-
لاه‍ی‍ج‍ی‌، ش‍ه‍لا
ک‍وب‍ان‌، س‍ی‍م‍ا، ۱۳۱۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ل‍وب‍ون‌، گ‍وس‍ت‍او
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرده خانه [ نمایشنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۸۰‬,‭‌ی۶۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرده خانه [ نمایشنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۸۰‬,‭‌ی۶۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرده ی نئی :فیلمنامه
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۴۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آوازهای ننه آرسو[ :فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭آ۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی و طرح ریزی نیروها برای اهداف آمریکا در خلیج فارس
اپستین ، جاشوا ام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توده ها
لوبون ، گوستاو ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۸۱‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قصه های میر کفن پوش ( فیلمنامه )
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ق۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیلم در فیلم [ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیمای زن در آثار بهرام بیضایی فیلمساز و فیلمنامه نویس
لاهیجی ، شهلا ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ب۹‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسافران [ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌م۴۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اشتغال [ :فیلمنامه ]
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عیار تنها[ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ع۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هملت براساس نمایشنامه شکسپیر
رحیمی ، مصطفی ، ۱۳۰۴ - ، اقتباس کننده ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ح۹۵‍ه۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بادبانها و سه نمایشنامه ی دیگر
امجد، حمید ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۳۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شوخی
کوندرا، میلان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۸۷۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تهران
کوبان ، سیما، ۱۳۱۸ - ، گردآورنده ؛  تهران روشنگران   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناخت هویت زن ایرانی در گستره پیش تاریخ و تاریخ
لاهیجی ، شهلا ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۵‬,‭‌ل۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نیلوفر آبی :نمایشنامه در پنج مجلس
امجد، حمید، ۱۳۴۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۳۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ی نوین شاهنامه [ :فیلمنامه ]
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه ویرجینیا وولف
وولف ، ویرجینیا ؛  تهران روشنگران   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۳‬,‭و۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3