کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌.پ‍ی‌.
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
رش‍د
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عاقلان در جای دیوانگان :بحث و جدل بر سر< تشخیص های = تشخیصهای < >روان پزشکی = روانپزشکی >
روزنهان ، دیوید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک