کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
واردات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ش‍وراه‍ا -- ای‍ران‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ژاپ‍ن‌ --ت‍م‍دن‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ری‍ت‍م‌ و وزن‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر ه‍ن‍دی‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹ -- . - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍اظم‍ی‌ ص‍ال‍ح‌،اح‍م‍د
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
ج‍اوی‍د، ن‍اص‍ر
<ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌= ت‍وح‍ی‍دف‍ام‌>، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۴-۱۲۵۸
ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹-
ف‍روت‍ن‍ی‌، س‍ام‌ ،۱۳۳۸-
م‍ح‍م‍دم‍ی‍رزای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۰-
زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۹-
ب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، اک‍ب‍ر
دل‍ه‌، ن‍ل‍ی‌
ک‍وم‍اراس‍وام‍ی‌، آن‍ان‍داک‍ن‍ت‍ی‍ش‌،۱۹۴۷-۱۸۷۷م‌.
دی‌وی‍دو، آل‍ف‍ردو،۱۹۳۲ -م‌.
ف‍ل‍ی‍ن‍ی‌، ف‍دری‍ک‍و، ۱۹۲۰- ۱۹۹۳
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
روزن‍ه‌ ک‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزن‍ه‌
روزن‍ه‌ ک‍ار: م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
روزن‍ه‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
...به روایت ناصر تقوایی
تقوایی ، ناصر، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جاده [ فیلمنامه ]
فلینی ، فدریکو، ۱۹۲۰- ۱۹۹۳ ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ج۱۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کار و زمان
جاوید، ناصر ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گذری کوتاه در تاریخ موسیقی کلاسیک
زندباف ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۹۳‬,‭ز۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریتم در موسیقی
زندباف ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۴۲‬,‭ز۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در نام شهرهای ایران
افشار سیستانی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقالات
الهی قمشه ای ، حسین ، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ل۷۷۷‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصالح و ساختمان
فروتنی ، سام ،۱۳۳۸- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ف۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همه چیز درباره پست الکترونیک
کاظمی صالح ،احمد ؛  تهران روزنه باهمکاری کتاب اول   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۷۵‬,‭‌ک۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ق۷ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی شوراها:تجزیه و تحلیل ۲۰ سال عدم تحقق یکی از مهمترین نهادهای مدنی در ایران
محمدمیرزایی ، مرتضی ،۱۳۵۰- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭‌م۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب آرام :درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر
شریف ، محمدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لغتنامه
دهخدا، علی اکبر،۱۳۳۴-۱۲۵۸ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا با همکاری انتشارات روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭د۹‌ل۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خانه :فن و هنر
دی ویدو، آلفردو،۱۹۳۲ -م . ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۲۰۵‬,‭د۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هنر هند
کوماراسوامی ، آنانداکنتیش ،۱۹۴۷-۱۸۷۷م . ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۱۹۳‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ژاپن :روح گریزان
دله ، نلی ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸۲۱‬,‭د۹ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات فرهنگ درعصر< جهانی شدن = جهانی شدن :>چالش ها و فرصت ها
<توحید فام = توحیدفام >، محمد،۱۳۴۵- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سفارشات خارجی :توصیف و تحلیل حقوقی
بوالحسنی ، اکبر ؛  تهران روزنه کار: ماهنامه صنعت حمل و نقل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ب۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
تهران روزنه کار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ش۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3