کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزب‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رم‍ان‌
ش‍طرن‍ج‌ -- ب‍ازی‍ه‍ا
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌-- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روان‍ک‍اوی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ --ای‍ران‌--ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍طرن‍ج‌ -- ش‍روع‌ ب‍ازی‌
ص‍دا -- پ‍رورش‌ -- ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ان‍ی‍س‍لاوس‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ک‍ل‍ز، راب‍رت‌، م‌- ۱۹۳۶
ش‍وارت‍س‌، ج‍ک‍ی‌
م‍ال‍ک‌ ن‍ژاد، خ‍س‍رو
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۸۷۸- ۱۹۴۳
اوک‍ل‍ی‌ دوگ‍ال‍وی‌، آل‍ب‍ری‍ک‌، ۱۹۱۱-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د
م‍م‍ت‌، دی‍وی‍د
س‍وئ‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌، اس‍ت‍پ‍ان‍ووی‍چ‌ ۱۹۲۶-
ک‍ش‍اورزی‌،م‍ح‍م‍دع‌.،۱۳۳۲-
ب‍ری‌، س‍ی‍س‍ل‍ی‌
پ‍ائ‍ول‍وک‍وئ‍ول‍و
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازیگری حرفه ای :روش آموزش بازیگری در دانشگاه نیویورک
تهران روزبهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۲‬,‭‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرورش صدا و بیان هنرپیشه
بری ، سیسلی ؛  [تهران ] روزبهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۹۷‬,‭‌ب۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک میکروسافت
مالک نژاد، خسرو ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۲۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه دار
هاشمی ، احمد، ۱۸۷۸- ۱۹۴۳ ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭د۱۸‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درباره کارگردانی فیلم :روند نگارش فیلنامه و ساختن دو فیلم به وسیله استاد و دانشجویان رشته سینما، در دانشگاه کلمبیا، نیویورک
ممت ، دیوید ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات تاسیسات ساختمانی :شامل حرارت مرکزی ، تهویه متبوع ، آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان ، طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان ...
طباطبائی ، مجتبی ،۱۳۳۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
تهران روزبهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
کشاورزی ،محمدع .،۱۳۳۲- ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ک۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر فشارهای روانی :برنامه ۱۵ روزه دستیابی به آرامش
شوارتس ، جکی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ش۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مدرن شروع بازی در شطرنج
سوئتین ، آلکسی ، استپانوویچ ۱۹۲۶- ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۳۱۷‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شطرنج مقدماتی
اوکلی دوگالوی ، آلبریک ، ۱۹۱۱- ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۳۱۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چند حرف درباره شناخت
بهرنگی ، صمد ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان شامل :تجهیزات تهویه مطبوع ، دمپرها...
<طباطبایی = طباطبائی >، مجتبی ، ۱۳۳۶ - ، مترجم و گردآورنده ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روان پزشکی = روانپزشکی >براساس روانکاوی
مایکلز، رابرت ، م - ۱۹۳۶ ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کیمیاگر
پائولوکوئولو ؛  روزبهان   ،
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭‌ک ۸۸ ‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( مبحث ۹ از مجموعه مقررات ملی ایران )شامل حل مسائل کتاب مهندس شاپور طاحونی ...
تهران روزبهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک