کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ف‍رگ‍وس‍ن‌، چ‍ارل‍ز
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
ت‍اب‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۲)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۳- ؛  [تهران ] تابان   ، ۱۳۷۶-۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
فرگوسن ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ف۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک