کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۹۳۹-۱۸۵۶م‌.
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
روان‍ک‍اوی‌
خ‍ودک‍اوی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
خ‍واب‌ دی‍دن‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ک‍اوی‌ و دی‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د،۱۹۳۶-۱۸۵۶م‌ --.دی‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ون‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍دی‍وی‌ زن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ال‍ی‍ن‍وف‍س‍ک‍ی‌، ب‍ران‍ی‍س‍لاو
آل‍د، ف‍ران‍ک‌،۱۹۲۳-
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹
ک‍اپ‍لان‌،پ‍ل‌
داراب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ق‍ل‍ع‍ه‌ب‍ن‍دی‌، م‍ی‍رف‍ره‍اد،۱۳۳۴-
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌،۱۳۱۰-
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
<ش‍ول‍ت‍ز= ش‍ول‍ت‍س‌>، دوآن‌ پ‍ی‌.
پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد اس‌.
ب‍وت‍ب‍ی‌، ری‍چ‍ارد،۱۹۵۴ -م‌.
ه‍ال‌، ک‍ال‍وی‍ن‌ اس‍پ‍رن‍ی‍گ‍ر، ۱۹۰۹- ۱۹۸۵
پ‍اول‌، ج‍ان‌ ج‍وزف‌، ۱۹۲۵-
پ‍ال‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۵ -م‌.
<ش‍ول‍ت‍ز= ش‍ول‍ت‍س‌>، دوآن‌
ی‍اک‍وب‍س‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۲-
<ول‍ف‌= وول‍ف‌>، دی‍وی‍د ام‌.
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
م‍ت‍رج‍م‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ث‍اق‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ت‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
آی‍ی‍ژ
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت شرق و روان درمانی غرب
یاکوبس ، هانس ، ۱۹۰۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = روان درمانی >و مشاوره
شارف ، ریچارد اس . ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = رواندرمانی >
پروچاسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
من کیستم ؟ چرا می ترسم بگویم ( روانشناسی خویشتن )
پاول ، جان جوزف ، ۱۹۲۵- ؛  [تهران ] مترجم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفر پرماجرای کودک ( روان شناسی رشد)
کاپلان ،پل ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ک۱۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
<شولتز= شولتس >، دوآن پی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی تحلیلی
آلد، فرانک ،۱۹۲۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۰۴‬,‭آ۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین و اسطوره در تئاتر
ستاری ، جلال ،۱۳۱۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌س۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زمینه < روانشناسی = روان شناسی >هیلگارد
تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸۱‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
<شولتز= شولتس >، دوآن ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۵-۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ
هال ، کالوین اسپرنیگر، ۱۹۰۹- ۱۹۸۵ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ی۹‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی دین
<ولف = وولف >، دیوید ام . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >روانشناسی شخصیت ( رویکرد مقایسه ای )
دارابی ، جعفر ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭د۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سخنرانی هایی در معرفی روان کاوی رویاها
فروید، زیگموند، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹ ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۷۸‬,‭‌ف۴‌س۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فروید، یونگ و دین
پالمر، مایکل ،۱۹۴۵ -م . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌پ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی بالینی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
قلعه بندی ، میرفرهاد،۱۳۳۴- ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فروید در مقام فیلسوف ؛ فراروان شناسی پس از< لاکان = لکان >
بوتبی ، ریچارد،۱۹۵۴ -م . ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی
مالینوفسکی ، برانیسلاو ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۵‬,‭‌م۲‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هنگامه های پژوهش ، تشخیص و درمان در روانشناسی بالینی ، روانکاوی و رواندرمانی
خدیوی زند، محمدمهدی ؛  تهران شرکت فرهنگی هنری میثاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌خ۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3