کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌ -- ف‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ن‍ده‌، م‍ری‍م‌
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
ک‍اپ‍لان‌، روب‍رت‌
ل‍رد، ف‍ردری‍ک‌ ام‌.، ۱۹۱۲- ۲۰۰۰ م‌
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍ری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
خ‍ی‍رج‍و، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۶-
ب‍ی‍رق‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۳-
ب‍ی‍رق‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
ب‍ی‍چ‌، ج‍ان‌ آر.
ب‍ی‍گ‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
رس‍ش‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌،
دان‍ژه‌
پ‍ی‍ک‌ ج‍لال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍خ‍ن‌: رش‍د
ن‍وای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد روان شناسی
بیرقی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی
بیرقی ،ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منبع جامع آمادگی کارشناسی ارشد روانشناسی شامل درس -نکته -تست -پاسخهای تشریحی
بیگی ،علیرضا ؛  تهران نوای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی (اولین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳‬,‭‍ه۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گری ؛  تهران سخن : رشد   ، ۱۳۸۶-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روان پی شناختی :ارزیابی و سنجش نوروپسیکولوژیک در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭ر۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
کاپلان ، روبرت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < تست های = تستهای >طبقه بندی شده زمینه روانشناسی ( به زبان انگلیسی )
خیرجو، اسماعیل ، ۱۳۴۶- ؛  تهران علم و دانش ،   ، ۱۳۸۴=۲۰۰۵ م .
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۴‬,‭‌خ۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و< اندازه گیری = اندازه گیری >در روانشناسی اعصاب ( نوروپسیکولوژی )
بیچ ، جان آر. ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی < ساختار یافته = ساختاریافته >برای < اختلال های = اختلالهای < >= RT-VI-MSDدی اس ام فور>
محمدخانی ، پروانه ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<ارزیابی = ارزشیابی >شخصیت ( آزمون ها و< پرسش نامه ها= پرسشنامه ها)>
شاهنده ، مریم ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای نظریه سوال - پاسخ
لرد، فردریک ام .، ۱۹۱۲- ۲۰۰۰ م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۸۳۸۶- ۶۶۴۹۷۱۸۱ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - روبروی درب اصلی - دانشگاه تهران - پلاک ۱۲۳۲ رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۵۱‬,‭‌ل۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه آزمونهای دکتری D.hp روانشناسی تربیتی
قم پیک جلال   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌گ۹ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3