کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
<ل‍طف‌ آب‍ادی‌= ل‍طف‌آب‍ادی‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و ،م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
ان‍ت‍س‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی - شناختی کودکان < =[)redneB & tAC(سی .ای .تی و بندر >]برای مشاوره کودک
<لطف آبادی = لطف آبادی >، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۲‬,‭‌ل۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون بندر گشتالت
محمود علیلو ،مجید ؛  تهران انتسارات ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۲‬,‭‌م۳آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >و آموزش کودکان استثنایی
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌س۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک