کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
زن‍اش‍وی‍ی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍لام‍ی‍ن‌ ،راب‍رت‌
ک‍اپ‍لان‌،پ‍ل‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
پ‍ی‍اژه‌ ،ژان‌
ع‍س‍ک‍ری‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۱-
س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رش‍د
س‍م‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
گ‍ف‍ت‍گ‍و
م‍ه‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ن‍ک‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲< : نظام های = نظام های >تحولی از روان < تحلیل گری = تحلیل گری >تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قلمرو روان شناسی
سروری ، محمدحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر نکته   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سفر پرماجرای کودک ( روان شناسی رشد)
کاپلان ،پل ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ک۱۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طلاق
عسکری ،حسین ،۱۳۲۱- ؛  تهران گفتگو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تربیت به کجا می سپرد؟ به ضمیمه روشهای آموزشی شناخت شناسی ژنتیک ، یادگیری
پیاژه ،ژان ؛  تهران موسسه انشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک : تحول روانی از تولد تا پیری
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی :از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک رفتاری ( مباحث و یافته های نوین علم وراثت در< روان شناسی = روانشناسی >و< روان پزشکی = روانپزشکی )>
پلامین ،رابرت ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۵۷‬,‭ژ۹‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک