کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آس‍ی‍ب‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
گ‍ف‍ت‍ار --ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ا
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍راز، ژاک‌
طاه‍ری‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۶۳-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌،۱۳۱۲-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د،۱۳۰۸-
چ‍ام‍پ‍ی‍ون‌، ل‍ورن‍ا
 
ناشر:
رش‍د
ارش‍د
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
شاملو، سعید،۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی :از کودکی تا بزرگسالی
دادستان ، پریرخ ،۱۳۱۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای زبان :روشهای تشخیص و بازپروری ( روانشناسی مرضی تحولی ۳)
دادستان ، پریرخ ،۱۳۱۲- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بزرگسالان
چامپیون ، لورنا ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌چ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
طاهری ، حمید،۱۳۶۳- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۹‬,‭ط۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<بیماری های = بیماریهای >روانی به انضمام مصاحبه با بیمار روانی ، تست افسردگی بک ، تست شخصیت کتل ، مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک