کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌--روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ودس‍ازی‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
دای‍ر، وی‍ن‌
م‍ق‍دم‌، ب‍دری‌
ه‍اک‌،پ‍ل‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۰-
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر،رج‍ب‌م‍ح‍م‍د
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
اس‍لاوی‍ن‌، راب‍رت‌ای‍ی‌،۱۹۵۰-
ب‍ی‍رق‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
رئ‍ی‍س‍ی‌،زه‍ره‌
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۴۶-
ک‍دی‍ور، پ‍روی‍ن‌،۱۳۲۳-
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
آگ‍اه‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
روان‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍وای‌ دان‍ش‌
ه‍ام‍ون‌
م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش )
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی :برای استفاده از کلاسهای کارآموزی آموزشی ضمن خدمت
احمدی ، علی اصغر ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ( روانشناسی آموزشگاهی )
مقدم ، بدری ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش علمی :ارزیابی روان شناسی و آرای تربیتی کلاپارد و نقش او در پیدایش آموزش و پرورش علمی
امیری ، محمدعلی ، ۱۳۰۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ق۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از دانستنی های روانشناسی تربیتی برای اولیاء،مربیان ،مدیران و دانش آموزان
بشارتی فر،رجب محمد ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ب۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی (پرورشی )
رئیسی ،زهره ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭ر۹۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۸۲-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >یادگیری بر بنیاد نظریه ها
پارسا، محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی
بیرقی ،ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
کدیور، پروین ،۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ک۴۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و آمار کاربردی در< روان شناسی = روانشناسی >و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت در تربیت فرزندان (از ۵ تا ۱۸سالگی )
هاک ،پل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶۱‬,‭‍ه۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزش
سیف ، علی اکبر،۱۳۲۰- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
همه هستی در درون شماست
دایر، وین ؛  [تهران ] هامون   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
بیابانگرد، اسماعیل ،۱۳۴۶- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی ؛ نظریه و کاربست
اسلاوین ، رابرت ایی ،۱۹۵۰- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4