کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‌، پ‍ل‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۲۳-
ک‍ان‍ت‍ووی‍ت‍ز، ب‍اری‌ اچ‌.، ۱۹۴۳ - م‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍اوالان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی < روان شناسی = روان شناسی >تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تجربی : اصول و کاربرد
کانتوویتز، باری اچ .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تجربی کاربردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و مکاتب روان شناسی ( رشته روان شناسی )
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‌ک۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک