کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -- رواب‍ط ب‍ا ش‍اگ‍ردان‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ان‍ب‍وه‌
ع‍واطف‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍س‌،دی‍وی‍د
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور،۱۳۱۲-
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌،۱۹۵۰-
ف‍رس‌، پ‍ل‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
پ‍روی‍ن‌،لارن‍س‌
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
<ارون‍س‍ون‌= آرون‍س‍ون‌>، ال‍ی‍وت‌
آرون‍س‍ون‌، ال‍ی‍وت‌
ب‍رن‌، اری‍ک‌،۱۹۷۰-۱۹۱۰
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۵-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
ت‍اپ‍ی‍ا، ک‍ل‍ود
ل‍وب‍ون‌، گ‍وس‍ت‍او
گ‍ال‌، ری‍ون‌،۱۹۴۲-
<گ‍ول‍م‍ن‌= گ‍ل‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌: ف‍ه‍ی‍م‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
م‍رن‍دی‍ز
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رش‍د
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
طرح‌ ن‍و
ن‍ش‍رن‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آن‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >رشد :مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
احدی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۲۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توده ها
لوبون ، گوستاو ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۸۱‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازیها :روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ،۱۹۷۰-۱۹۱۰ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی آموزش و پرورش
تهران موسسه نشر ویرایش : فهیم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۳‬,‭ر۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران انتشارات رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
آرونسون ، الیوت ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی :توانایی های محبت کردن و محبت دیدن
<گولمن = گلمن >، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت :نظریه و پژوهش
پروین ،لارنس ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری
بانی فیس ،دیوید ؛  اصفهان ،تهران دانشگاه اصفهان ،سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ب۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی < روان شناسی = روان شناسی >تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روان شناسی اجتماعی :مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی
تاپیا، کلود ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ت۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور،۱۳۱۲- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >اجتماعی
<ارونسون = آرونسون >، الیوت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭آ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ،۱۹۵۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‍ه۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >نظامی
گال ، ریون ،۱۹۴۲- ؛  تهران انتشارات آن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭U‬,‭۲۲/۳‬,‭‌گ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و اجتماع :رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی
صانعی ، پرویز،۱۳۱۵- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۴‬,‭‌ص۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6