کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍زی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸-
ک‍ل‍ه‍رن‍ی‍ا گ‍ل‍ک‍ار، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ل‍ورن‍ت‍س‍ی‍ن‍ی‌، روب‍رت‍و
س‍اراس‍ون‌،< اروی‍ن‌= ای‍روی‍ن‌ >ج‍ی‌.
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
<ب‍اچ‍ر= ب‍وچ‍ر>، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
<م‍اش‌= م‍ش‌>، اری‍ک‌ ج‌
<ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌= ه‍ال‍گ‍ی‍ن‌>، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌
ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
روان‌
رش‍د
ارس‍ب‍اران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افکار پلید:روان درمانی شناختی اختلالهای اسکیزوفرنیایی -پارانوییدی و وسواسی
لورنتسینی ، روبرتو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :مشکل رفتار غیر انطباقی
ساراسون ،< اروین = ایروین >جی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عاقلان در جای دیوانگان :بحث و جدل بر سر< تشخیص های = تشخیصهای < >روان پزشکی = روانپزشکی >
روزنهان ، دیوید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >مرضی کودک
<ماش = مش >، اریک ج ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌م۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >مرضی کودک
لطفی کاشانی ، فرح ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ل۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بر اساس < = 5-MSDدی اس ام ۵( فایو>)
گنجی ، مهدی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
<هالجین = هالگین >، ریچارد پی ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی ( :روانشناسی نابهنجاری )
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحریک جریان مستقیم درون جمجمه ای )SCDT(: با تاکید بر درمان اختلالات روانشناختی )
کلهرنیا گلکار، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بر اساس 5-MSD
<باچر= بوچر>، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک