کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
م‍ذاک‍ره‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌،۱۳۱۲-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ل‍ن‍گ‌، رون‍ال‍د دی‍وی‍د، ۱۹۲۷-
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
ی‍اک‍وب‍س‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۲-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ص‍ف‍ار
ج‍ام‍ی‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
آت‍ی‍ه‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
ن‍ش‍ر دوران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی عمومی
عظیمی ، سیروس ،۱۳۱۲- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۲،۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حکمت شرق و روان درمانی غرب
یاکوبس ، هانس ، ۱۹۰۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انسان و سمبولهایش
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۸‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهار گزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و< رفتار درمانی = رفتاردرمانی :>نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  [تهران ] آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ی۹ر۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن از هم گسیخته :مطالعه ای وجودگرایانه در باب سلامت ذهن و جنون
لنگ ، رونالد دیوید، ۱۹۲۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ل۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس < = R-III MSD دی اس ام تری >
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مذاکره
فیشر، راجر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش )
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی :برای استفاده از کلاسهای کارآموزی آموزشی ضمن خدمت
احمدی ، علی اصغر ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تفاوتهای فردی
سروری ، محمدحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >رشد :مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
احدی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۲۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9