کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
آم‍ار
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ام‌ ام‌ پ‍ی‌ آی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
ک‍اپ‍لان‌، روب‍رت‌
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍ری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ان‌،۱۹۲۳-
داک‌ ورث‌ ج‍ی‍ن‌ س‍ی‍ن‌- آن‍درس‍ون‌ وی‍ن‌ پ‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ول‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
م‍ک‌ گ‍وری‍ل‍د، م‍ون‍ی‍ک‍ا
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
داوی‍دی‍ان‌ ، ه‍اراطون‌،۱۳۰۳-
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
 
ناشر:
دان‍ژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍خ‍ن‌: رش‍د
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در علوم رفتاری
شیولسون ، ریچارد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳ -۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفکر آماری
فیلیپس ، جان ،۱۹۲۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در< روان شناسی = روان شناسی >و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گری ؛  تهران سخن : رشد   ، ۱۳۸۶-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<آزمونهای = ازمون های >روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
کاپلان ، روبرت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی :>ارزشیابی شخصیت و سلامت روان
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ژنوگرام : سنجش و مداخله
مک گوریلد، مونیکا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭ژ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سنجش علائم و< نشانه های = نشانه های >اختلالات روانی
داویدیان ، هاراطون ،۱۳۰۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭د۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیرIPMM,2-IPMM
داک ورث جین سین - آندرسون وین پی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی و تربیتی :مبانی نظری ارزیابی و کاربرد :شامل معرفی ازمون های هوش ، پیشرفت تحصیلی و شخصیت
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌ش۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک