کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ارور و ن‍اب‍ارور
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ خ‍ان‍واده‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‍
 
پدیدآور:
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
ه‍ی‌ ل‍ی‌، ج‍ی‌
<ن‍ی‍ک‍ول‍ز= ن‍ی‍ک‍ل‍ز>، م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ی‍ت‍ا
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
م‍وس‍وی‌، اش‍رف‌ س‍ادات‌
پ‍ات‍رس‍ون‌، ج‍وال‍ن‌
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۵ - م‌
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌،۱۹۴۰ -م‌.
دالاس‌، رودی‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ج‍ان‌
م‍ی‍ک‍وچ‍ی‌،< ژوزف‌= ج‍وزف‌>
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
ص‍ی‍ام‍ی‌ ک‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
م‍ک‌ گ‍وری‍ل‍د، م‍ون‍ی‍ک‍ا
ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌) واح‍د م‍رک‍زی‌
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
دان‍ژه‌
اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
م‍ه‍رک‍اوی‍ان‌
ف‍راروان‌
آوای‌ ن‍ور
رس‍ا
رش‍د
ارج‍م‍ن‍د:ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارس‍ب‍اران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<رواندرمانی = روان درمانی >زوجین ؛ طرحهای درمان
اولیری ، دانیل ،۱۹۴۰ -م . ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کری ، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی < رواندرمانی = روان درمانی >گروهی بر اساس نظریه منابع تکوین خود بر< عزت نفس = عزت نفس >، شادکامی و سلامت روانی زوجین بارور و نابارور
صیامی کیوی ، حسنعلی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی :>نکات کاربردی
موسوی ، اشرف سادات ؛  تهران مهرکاویان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۸‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نوجوان در< خانواده درمانی = خانواده درمانی :>روشهای اصلاح چرخه معیوب تعارض - کنترل
میکوچی ،< ژوزف = جوزف > ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >خانواده
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‍ه۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<مهارتهای = مهارت های >پایه در< خانواده درمانی = خانواده درمانی >از مصاحبه اولیه تا خاتمه درمان
پاترسون ، جوالن ؛  تهران ارجمند:نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی ( >تضمین درمان کارآمد)
کارلسون ، جان ؛  تهران اولیا و مربیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ک۲‌ث۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و< خانواده درمانی = خانواده درمانی >
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی خانواده و< خانواده درمانی = خانواده درمانی >
تبریزی ، مصطفی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زمینه < زوج درمانی = زوج درمانی >
حسینی ، بیتا ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ح۵ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ژنوگرام : سنجش و مداخله
مک گوریلد، مونیکا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭ژ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی :مفاهیم و روشها
<نیکولز= نیکلز>، مایکل پی ؛  تهران دانژه   ، ۹۱-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ن۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه < نظریه های = نظریه های < >خانواده درمانی = خانواده درمانی :>با محوریت نظریه و کاربرد سیستمی
دالاس ، رودی ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و< روان درمانی = روان درمانی >خانواده با رویکرد فرهنگ ایرانی
حسینی ، مهدی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ح۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره خانواده همراه با مصاحبه هائی پیرامون مشکلات خانواده ها و ارائه راهبردهای عملی
لیاقت ، غلامعلی ،- ۱۳۱۱ ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران ) واحد مرکزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ل۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی :>نظریه ها، مفاهیم و روش ها
نیکلز، مایکل پی .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ن۹‌خ۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی < خانواده درمانی = خانواده درمانی >سیستمی و زمینه های وابسته
ثنائی ، باقر، ۱۳۲۴- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ث۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2