کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ارور و ن‍اب‍ارور
روان‌ درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍ک‍اوی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍و اس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
پ‍ال‍گ‌، ک‍ی‍م‌
آل‍د، ف‍ران‍ک‌،۱۹۲۳-
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
راو، ک‍لارن‍س‌ ج‌.
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰- ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ل‍وی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌،۱۹۴۰ -م‌.
پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷
<ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۲۲-
ص‍ی‍ام‍ی‌ ک‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
ی‍اک‍وب‍س‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۲-
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور
رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ - ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ارس‍ب‍اران‌
آذرم‍ه‍ر: ارج‍م‍ن‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت شرق و روان درمانی غرب
یاکوبس ، هانس ، ۱۹۰۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گروه های رویاروی :بحثی در روان درمانی گروهی
راجرز، کارل رنسام ، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۴‬,‭ر۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و رواندرمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه و مشاوره گروهی
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در< روانپزشکی = روان پزشکی >
راو، کلارنس ج . ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ق۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان درمانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<رواندرمانی = روان درمانی >زوجین ؛ طرحهای درمان
اولیری ، دانیل ،۱۹۴۰ -م . ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = رواندرمانی >
پروچاسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی تحلیلی
آلد، فرانک ،۱۹۲۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۰۴‬,‭آ۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کری ، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<گروه درمانی = گروه درمانی >برای معتادان
تهران اندیشه آور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رواندرمانی و مشاوره عقلانی هیجانی رفتاری
درایدن ، ویندی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی روان درمانی
لوی ، مایکل ؛  تهران آذرمهر: ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی < رواندرمانی = روان درمانی >گروهی بر اساس نظریه منابع تکوین خود بر< عزت نفس = عزت نفس >، شادکامی و سلامت روانی زوجین بارور و نابارور
صیامی کیوی ، حسنعلی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < روان درمانی = روان درمانی >گروهی
پالگ ، کیم ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده - نشر طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4