کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
libqual
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ات‍ی‍س‍م‍ی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ت‍ن‌، وی‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
ل‍ف‍ران‍س‍وا، گ‍ای‌ آر.
<ح‍س‍ن‌ زاده‌= ح‍س‍ن‌زاده‌>، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
ف‍ی‍س‍ت‌، ج‍س‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
پ‍رم‍وزی‍ک‌ -چ‍ام‍ورو، ت‍وم‍اس‌
<ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌= ه‍ال‍گ‍ی‍ن‌>، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌
<گ‍ل‍دن‍ب‍رگ‌= ک‍ل‍دن‍ب‍رگ‌>،< آی‍ری‍ن‌= ای‍رن‍ه‌>، ۱۹۳۴ - م‌
ک‍ج‍ب‍اف‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،۱۳۳۸-
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۵۰-
ازخ‍وش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۳۴-
اس‍لاوی‍ن‌، راب‍رت‌ای‍ی‌،۱۹۵۰-
داج‍ن‌، چ‍ارل‍ز ای‍ی‌.
<ل‍ن‍ی‍ون‌= لان‍ی‍ون‌>، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۷ - م‌
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ س‍ی‌.
<ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د= ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
اح‍م‍دی‌ م‍ی‍رق‍ائ‍د، اح‍م‍درض‍ا
ک‍وگ‍ل‌، راب‍رت‌ ال‌.، ۱۹۴۴ - م‌
 
ناشر:
روان‌
ب‍ع‍ث‍ت‌: روان‌
ن‍ش‍ر روان‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی ؛ نظریه و کاربست
اسلاوین ، رابرت ایی ،۱۹۵۰- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری انسان
لفرانسوا، گای آر. ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ل۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران بعثت : روان   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل سی . ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیکی
کالات ، جیمز،۱۹۵۰- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد( اختلالهای مصرف مواد، سنجش و درمان )
داجن ، چارلز ایی . ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
فیست ، جس ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ف۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رفتار جنسی ( نظریه ها و دیدگاهها)
کجباف ، محمدباقر،۱۳۳۸- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭‌ک۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آزمونهای روانی و تشخیص بالینی
ازخوش ، منوچهر، ۱۳۳۴- ؛  تهران روان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >
<گلدنبرگ = کلدنبرگ >،< آیرین = ایرنه >، ۱۹۳۴ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌گ۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<تفاوت های = تفاوتهای >فردی
پرموزیک -چامورو، توماس ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌پ۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >عمومی
ویتن ، وین ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < روان شناسی = روانشناسی >عمومی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌گ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شخصیت
<لنیون = لانیون >، ریچارد، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران
احمدی میرقائد، احمدرضا ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی < = 5-MSDدی اس ام ۵>
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان زرتشت غربی - بین خیابان 5 و - 6 پلاک 511 روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭د۹‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
<هالجین = هالگین >، ریچارد پی ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جدیدترین روش درمان < اتیسم = اوتیسم >براساس روش TRP یا درمان پاسخ محور از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
کوگل ، رابرت ال .، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کاربردی ( راهنمای تدوین پایان نامه و اجرای < کارگاه های = کارگاه های >آموزشی )
<حسن زاده = حسن زاده >، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان زرتشت غربی - بین خیابان 5 و - 6 پلاک 511 روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2