کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
لارس‍ن‌، رن‍دی‌ ج‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌
س‍اراس‍ون‌،< اروی‍ن‌= ای‍روی‍ن‌ >ج‍ی‌.
س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
<خ‍دام‍رادی‌= خ‍دا م‍رادی‌>، ص‍ادق‌،۱۳۶۴-
گ‍راه‍ام‌، راب‍رت‌،۱۹۳۴-
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۵۰-
ک‍ارل‍س‍ون‌،< ن‍ی‍ل‌= ن‍ای‍ل‌ >آر
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ای‍ل‌ آر
 
ناشر:
ارش‍د
س‍م‍ت‌
غ‍زل‌
ت‍ب‍ل‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
ن‍ش‍ر روان‌
ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نایل آر ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیک
گراهام ، رابرت ،۱۹۳۴- ؛  مشهد به نشر   ، ۱۳۸۳-۸۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ،< نیل = نایل >آر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیکی
کالات ، جیمز،۱۹۵۰- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >فیزیولوژیک
خداپناهی ، محمدکریم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی فزیولوژیک ، انگیزش و هیجان
<خدامرادی = خدا مرادی >، صادق ،۱۳۶۴- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :مشکل رفتار غیر انطباقی
ساراسون ،< اروین = ایروین >جی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیکی :برگرفته از نیل کارلسون ، جیمز کالات ، مارک بریدولا، نیل واتسون ، مارک روزنویگ :درآمدی بر علم اعصاب رفتاری ، شناختی و بالینی
سیدمحمدی ، یحیی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<پایه های = پایه های >روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران تبلور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >شخصیت :حوزه های دانش درباره ماهیت انسان
لارسن ، رندی ج ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک