کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ارور و ن‍اب‍ارور
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌ -- ف‍ن‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍ق‍ای‍د< غ‍ی‍رم‍ن‍طق‍ی‌= غ‍ی‍ر م‍ن‍طق‍ی‌ >، س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و< ک‍م‍ال‍گ‍رای‍ی‌ = ک‍م‍ال‌ گ‍رای‍ی‌ >ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍دی‍وی‌ زن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ای‍و، ری‍چ‍ارد
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
س‍اراف‍ی‍ن‍و، ادوارد پ‌.
ب‍ی‍رق‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ب‍ی‍ن‌
ه‍رب‍رت‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۳-م‌.
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌ ب‍وگ‍ر، اس‍ح‍ق‌،۱۳۵۷
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸-
<پ‍وررح‍ی‍م‍ی‌= پ‍ور رح‍ی‍م‍ی‌ >م‍رن‍ی‌، م‍ری‍م‌
ص‍ی‍ام‍ی‌ ک‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۳-
ل‍ی‍ن‍دزی‌،اس‌.ج‍ی‌.ئ‍ی‌.
ف‍راه‍ت‍ی‌، م‍ه‍رزاد
ک‍اظم‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌،۱۳۶۱-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ش‍ن‍اخ‍ت‌
ارش‍د
دان‍ژه‌
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ث‍اق‌
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
ن‍وای‌ دان‍ش‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهار گزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( یادگیری اجتماعی ، رشد و رفتار)
هربرت ، مارتین ؛  تهران شناخت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳/۳‬,‭‍ه۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی
لیندزی ،اس .جی .ئی . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد روان شناسی
بیرقی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۵
سادوک ، بنجامین جیمز،۱۹۳۳-م . ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الفبای طب روانشناختی ( راهنمای کاربردی برای پزشکان و کادر درمانی )
مایو، ریچارد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنگامه های پژوهش ، تشخیص و درمان در روانشناسی بالینی ، روانکاوی و رواندرمانی
خدیوی زند، محمدمهدی ؛  تهران شرکت فرهنگی هنری میثاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌خ۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه عقاید< غیرمنطقی = غیر منطقی >، سبک دلبستگی و< کمالگرایی = کمال گرایی >با رضایت زناشویی
<پوررحیمی = پور رحیمی >مرنی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل ، عزت نفس ، کمرویی و مهارتهای ارتباطی نوجوانان
فراهتی ، مهرزاد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی < رواندرمانی = روان درمانی >گروهی بر اساس نظریه منابع تکوین خود بر< عزت نفس = عزت نفس >، شادکامی و سلامت روانی زوجین بارور و نابارور
صیامی کیوی ، حسنعلی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی بالینی
صالحی ، مبین ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی بالینی
کاظم زاده ، جعفرصادق ،۱۳۶۱- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ک۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >سلامت
سارافینو، ادوارد پ . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی سلامت
رحیمیان بوگر، اسحق ،۱۳۵۷ ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭ر۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی < ساختار یافته = ساختاریافته >برای < اختلال های = اختلالهای < >= RT-VI-MSDدی اس ام فور>
محمدخانی ، پروانه ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >و< جامعه شناسی = جامعه شناسی >برای دانشجویان پزشکی
تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۷۲۶‬,‭آ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بر اساس < = 5-MSDدی اس ام ۵( فایو>)
گنجی ، مهدی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2