کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌آم‍اری‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ام‌ ام‌ پ‍ی‌ آی‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ن‍ده‌، م‍ری‍م‌
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
ک‍اپ‍لان‌، روب‍رت‌
ک‍رم‍ن‌، ل‌
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍ری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ب‍ری‍س‌، ن‍ی‍ک‍لا
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
داک‌ ورث‌ ج‍ی‍ن‌ س‍ی‍ن‌- آن‍درس‍ون‌ وی‍ن‌ پ‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍گ‍ل‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱
ازخ‍وش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۳۴-
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
<ل‍ن‍ی‍ون‌= لان‍ی‍ون‌>، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۷ - م‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ س‍ی‌.
 
ناشر:
رس‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ب‍ز
روان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
رش‍د
ن‍ش‍ر روان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍خ‍ن‌: رش‍د
ژوف‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان :کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک
کرمن ، ل ؛  تهران ژوف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ک۴‌ن۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی (اولین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳‬,‭‍ه۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری
سیگل ، سیدنی ، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌س۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل سی . ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گری ؛  تهران سخن : رشد   ، ۱۳۸۶-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های >روانشناسی با برنامه < = SSPSاس پی اس اس = اس پی اس اس >ویرایشهای ۸ و ۹ و ۱۰ و۱۱
بریس ، نیکلا ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<آزمونهای = ازمون های >روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
کاپلان ، روبرت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی :>ارزشیابی شخصیت و سلامت روان
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیرIPMM,2-IPMM
داک ورث جین سین - آندرسون وین پی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آزمونهای روانی و تشخیص بالینی
ازخوش ، منوچهر، ۱۳۳۴- ؛  تهران روان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<ارزیابی = ارزشیابی >شخصیت ( آزمون ها و< پرسش نامه ها= پرسشنامه ها)>
شاهنده ، مریم ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری >، سنجش و ارزشیابی در علوم تربیتی به همراه ۱۰۰۰ تست جهت آمادگی ...
حسنی شلمانی ، محمدحسن ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان سنجی = روانسنجی :>گستره و مبانی
عسگری ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭ر۹‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شخصیت
<لنیون = لانیون >، ریچارد، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2