کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌
 
پدیدآور:
دوان‍ل‍و، ح‍ب‍ی‍ب‌
گ‍ارف‍ی‍ل‍د، س‍ول‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۸-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کوتاه مدت :رویکرد التقاطی روان درمانی
گارفیلد، سول لوئیس ، ۱۹۱۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵۵‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = روان درمانی >پویشی کوتاه مدت
دوانلو، حبیب ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا، ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک