کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
درد - درم‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
اض‍طراب‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
پ‍وررض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
ج‍ون‍ز،<ال‍س‍ا= ال‍زا>
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د، ۱۹۲۷-
چ‍اپ‍م‍ن‌، آرت‍ور ه‍ری‌، ۱۹۲۴-
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
راو، ک‍لارن‍س‌ ج‌.
ک‍ن‍رل‍ی‌،ه‍ل‍ن‌
ب‍رن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ل‍ی‍پ‌
گ‍ارف‍ی‍ل‍د، س‍ول‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۸-
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌،۱۹۴۰ -م‌.
پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
گ‍چ‍ل‌، راب‍رت‌ ج‌.،۱۹۴۷-
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد اس‌.
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
م‍ی‍رش‍ی‍دا،ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر رام‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‌ آف‍ری‍ن‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رش‍د
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهار گزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کوتاه مدت :رویکرد التقاطی روان درمانی
گارفیلد، سول لوئیس ، ۱۹۱۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵۵‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش نمایش در درمان بیماریهای روانی و چهار مقاله دیگر
پوررضائیان ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲۳‬,‭‌پ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی
احمدی ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در< روانپزشکی = روان پزشکی >
راو، کلارنس ج . ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ق۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هارولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = روان درمانی >و مشاوره
شارف ، ریچارد اس . ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >درد؛ رویکردهای کنترل و درمان
گچل ، رابرت ج .،۱۹۴۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۲۷‬,‭‌گ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان < سیستمهای = سیستم های >خانواده ( :روشهای جدید درمان سیستمی میلان )
جونز،<السا= الزا> ؛  تهران میرشیدا،ارجمند   ، ۱۳۷۸-۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ج۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات اضطرابی (آموزش کنترل و درمان )
کنرلی ،هلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان درمانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زناشویی درمانی ( از دیدگاه رفتاری -ارتباطی )
برنشتاین ، فلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<رواندرمانی = روان درمانی >زوجین ؛ طرحهای درمان
اولیری ، دانیل ،۱۹۴۰ -م . ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = رواندرمانی >
پروچاسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و< آسیب شناسی = آسیب شناسی >خانواده :مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد
آقابخشی ،حبیب ؛  [تهران ] دانش آفرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭آ۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بازیهای ناسالم فرزندان
چاپمن ، آرتور هری ، ۱۹۲۴- ؛  تهران نشر رامین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌چ۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8