کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رواس‍ان‍ی‌، ش‍اپ‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ق‍رن‌۱۳ ق‌.
 
پدیدآور:
رواس‍ان‍ی‌، ش‍اپ‍ور
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دولت و حکومت ایران در دوره تسلط استعمار< سرمایه داری = سرمایه داری >
رواسانی ، شاپور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک