کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍ث‍ل‍ث‌ه‍ا ( رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌)
م‍ن‍اظره‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ض‍ی‌، طاه‍ره‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،۱۳۱۸-
راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷
ی‍ال‍وم‌، اروی‍ن‌ دی‌.، ۱۹۳۱ - م‌
ب‍ای‌،< روح‌ ال‍ل‍ه‌= روح‌ ا>...
ث‍ری‍ا، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
رش‍د
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گروه های رویاروی :بحثی در روان درمانی گروهی
راجرز، کارل رنسام ، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۴‬,‭ر۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت ( کلیه رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد)
فیضی ، طاهره ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >ارتباطات
ساروخانی ، باقر،۱۳۱۸- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌س۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی روابط انسانی :ارتباط کارآمد در خانواده و اجتماع
بای ،< روح الله = روح ا>... ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >گروهی :مباحث نظری و کاربردی
یالوم ، اروین دی .، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ی۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام آموزش مهارتهای اجتماعی در اسکیزوفرنی
تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مثلث و< مثلث سازی = مثلث سازی >در خانواده و ازدواج ( الفبای درمان )
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۴۲۵۴۳-۸۸۸۴۶۱۴۸,نمابر ناشر ; ۸۸۸۱۲۰۸۳,آدرس ناشر :خیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، نبش بانه ، پلاک ۲/۴ دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌گ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش بحث و مذاکره براساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه
ثریا، سید مهدی ، ۱۳۰۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ث۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فنون مشاوره و روان درمانی گروهی
تهران بعثت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرایندها و تاثیرات رسانه ها
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴‬,‭‌ن۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک