کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‌ف‍ردی‌
ع‍ش‍ق‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍ب‍اط
روان‌درم‍ان‍ی‌
زن‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
رواب‍ط زن‌ و م‍رد
خ‍ودس‍ازی‌
ع‍ش‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
زن‍ان‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ ک‍ی‌،< م‍ت‍ی‍و= م‍ات‍ی‍و>
س‍ت‍ی‍ر، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸
ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۵۱-
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۱۵-
ارب‍ر، رال‍ف‌، ۱۹۵۴ - م‌
آدام‍ز، ل‍ی‍ن‍دا
س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ارف‍ه‌، ۱۳۳۵-
م‍ی‍ل‍ر، ش‍راد
ب‍وس‍ک‍ال‍ی‍ا، ل‍ئ‍و
م‍ی‍ل‍ر، ش‍رود
اس‍ت‍رن‍ب‍رگ‌، راب‍رت‌،۱۹۴۹-
ش‍ی‌ وی‍ت‍س‌، م‍ارج‍وری‌ ه‍ن‍س‍ن‌
<وای‍زم‍ن‌= وای‍س‍م‍ن‌>، م‍رن‍ا ام‌.، ۱۹۳۵ - م‌
<وای‍س‌ م‍ن‌= وای‍س‍م‍ن‌>،< م‍رن‍ا= م‍ی‍رن‍ا >ام‌.، ۱۹۳۵ - م‌
ب‍ای‌،< روح‌ ال‍ل‍ه‌= روح‌ ا>...
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
م‍دب‍ر
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
ن‍ش‍ر خ‍ات‍ون‌
دان‍ژه‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
س‍روش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
آی‍ی‍ن‌ ت‍ف‍اه‍م‌
رش‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر آس‍ی‍م‌
گ‍ل‍پ‍ر
ن‍ی‍ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آدم سازی
ستیر، ویرجینیا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸ ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۷۶-۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌س۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<ارتباط شناسی = ارتباطشناسی :>ارتباطات انسانی ( میان فردی ، گروهی ، جمعی )
محسنیان راد، مهدی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌م۳۳‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با عشق چه زیباست
بوسکالیا، لئو ؛  تهران نشر خاتون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵‌ب۸۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های ابرزن بودن
شی ویتس ، مارجوری هنسن ؛  [تهران ] مدبر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۴۲۶‬,‭‌ش۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قصه عشق :نگرشی تازه به روابط زن و مرد
استرنبرگ ، رابرت ،۱۹۴۹- ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >روابط انسانی ( مهارت های مردمی :)چگونه ابراز وجود می کنید...
بولتون ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌گ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته روابط زناشویی
گری ، جان ،۱۹۵۱- ؛  تهران نشر آبتین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زن در آئینه فرهنگ تفاهم
آدامز، لیندا ؛  تهران آیین تفاهم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭آ۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علم   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیش رفتن با همدیگر
میلر، شرود ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی روابط انسانی :ارتباط کارآمد در خانواده و اجتماع
بای ،< روح الله = روح ا>... ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت های ارتباط زناشویی
میلر، شراد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تفاهم در ازدواج
آدامز، لیندا ؛  تهران آیین تفاهم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭آ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از تنگی زمین تا گستردگی آسمان
سعیدی ، عارفه ، ۱۳۳۵- ؛  تهران گلپر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌س۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<مهارت های = مهارتهای >زناشویی
مک کی ،< متیو= ماتیو> ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭ز۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام آموزش مهارتهای اجتماعی در اسکیزوفرنی
تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روابط صمیمانه ( مسائل ، نظریه ها و اصول پژوهش )
اربر، رالف ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >بین فردی
<وایس من = وایسمن >،< مرنا= میرنا >ام .، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۹۷۷۰۰۲ کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭و۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < روان درمانی = رواندرمانی >بین فردی برای افسردگی
<وایزمن = وایسمن >، مرنا ام .، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :f۸۸۸۰۳۷۱۹-16532988 ،آدرس ناشر :تهران - خ فلسطین - بالاتر از بلوار کشاورز - کوی دانشکیان - پ -93 ط دوم - واحد 3 نیوند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2