کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واف‍ق‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌( س‍ازم‍ان‌( -)۱۹۴۷م‌=۱۳۲۶)
ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍وآوری‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸--ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
ع‍دال‍ت‌ ت‍وزی‍ع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ک‍ن‍س‍ول‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
دم‍وک‍راس‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌،۱۹۲۶-
ق‍وام‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
<آق‍ای‍ی‌= آق‍ائ‍ی‌>، س‍ی‍دداود، ۱۳۳۳-
<آل‍ب‍رو= ال‍ب‍رو>، م‍ارت‍ی‍ن‌
ت‍لال‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷ -م‌.
<وال‍زر= وال‍ت‍س‍ر>، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۳۵ - م‌
داس‍ت‍ان‍ی‌ب‍ی‍رک‍ی‌،ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ن‍گ‍وی‍ن‌،ک‍ک‌دی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۳-
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۳-
م‍ل‍ک‍وت‌، رام‍ا
ب‍زرگ‍م‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۲-
ن‍گ‍ری‌، آن‍ت‍ون‍ی‍و، ۱۹۳۳ - م‌.،10a
م‍ح‍م‍دن‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
راب‍رت‍س‍ون‌، رولان‍د
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
آزادان‍دی‍ش‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ن‍ج‍ش‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
ن‍ش‍ر ک‍ش‍اورز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ث‍ال‍ث‌، م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی
قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روابط بین المللی
ملکوت ، راما ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س )
داستانی بیرکی ،علی ، گردآورنده ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌س۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
نگوین ،کک دین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌ن۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ایران و اتباع خارجه " حقوق کنسولی در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط"
محمدنبی ، حسین ؛  تهران نشر کشاورز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی ، فرهنگ و رقابت پذیری ، تحولات و اقتصاد سیاسی جهانی
تلالی ، مایکل ،۱۹۴۷ -م . ؛  تهران موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ن۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار و صنعت ( و مدیریت آن )
جعفرنژاد، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ج۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<رئالیسم = ریالیسم >نو :چشم اندازی بر< چندجانبه گرایی = چند جانبه گرایی >و نظم جهانی
کاکس ، رابرت ،۱۹۲۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فربه و نحیف :خاستگاه < هنجارهای = هنجار های >اخلاقی
<والزر= والتسر>، مایکل ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۵‬,‭و۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن < :تئوری های = تئوریهای >اجتماعی و فرهنگ جهانی
رابرتسون ، رولاند ؛  تهران ثالث ، مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭ر۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عصر جهانی :جامعه شناسی پدیده جهانی شدن
<آلبرو= البرو>، مارتین ؛  تهران آزاداندیشان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های < >بین المللی = بین المللی >
غفوری ، محمد، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌غ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انبوه خلق :جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری
نگری ، آنتونیو، ۱۹۳۳ - م .،10a ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭‌ن۷۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
پژوهشنامه تروریسم و امنیت بین الملل
تهران انتهای خیابان پاسداران - ضلع جنوبی پارک نیاوران - شماره ۸۴۰. تلفن :۸-۲۲۸۰۲۵۲۵ ؛ دورنگار:۲۲۲۹۳۰۷۱ . صندوق پستی :۵۸۵۵-۱۵۸۷۵ . مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: Zj5588
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط< بین الملل = بین الملل ( >۱۸۷۰-۱۹۴۵)
بزرگمهری ، مجید، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭‌ب۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای < بین المللی = بین المللی >
<آقایی = آقائی >، سیدداود، ۱۳۳۳- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭آ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول سیاست خارجی و سیاست < بین الملل = بین الملل >
قوام ، عبدالعلی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای مالی و پولی < بین المللی = بین المللی >
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک