کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌( ه‍زی‍ن‍ه‌)
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
 
پدیدآور:
ک‍ورب‍ت‌، ت‍وم‍اس‌
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
رای‍ل‍ی‌، ف‍ران‍ک‌ ک‍ی‌
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌،۱۳۴۲-
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍ز
ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح دوم
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح اول :مفاهیم اولیه ، کلیات و تاریخچه حسابداری ، فرآیند دوره عمل حسابداری ...
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی :نظریه ها، مفاهیم ، کاربردها...
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت / مدیریت بر مبنای فعالیت )MBA(/ )CBA(
رهنمای رودپشتی ، فریدون ،۱۳۴۲- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸/۳۶‬,‭ر۹‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<هزینه یابی = هزینه یابی >بر مبنای فعالیت / مدیریت بر مبنای فعالیت )MBA(/ )CBA(
رهنمای رودپشتی ، فریدون ،۱۳۴۲- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸/۳۶‬,‭ر۹‍ه۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مالی و سرمایه گذاری :مفاهیم و مبانی نظری ، مروری بر ریاضیات پایه . ...
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭ر۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حسابداری مدیریت ( رویکرد و دیدگاه نوین ...)
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭ر۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت راهبردی " :مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین ... "
رهنمای رودپشتی ، فریدون ،۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭ر۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین حسابداری مدیریت : رویکرد توسعه دانش
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۰۱ ، ۶۶۹۶۱۷۶۹ ،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۱/۲۵ ترمه   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭ر۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >و مدیریت سبد اوراق بهادار
رایلی ، فرانک کی ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۷۳۷۵۶۰،آدرس ناشر :تهران - بزرگراه همت غرب .تقاطع بلوار دهکده المپیک دانشگاه علامه طباطبایی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری عملکرد سیستم ( حسابداری مدیریت مبتنی بر تئوری محدودیت ها)
کوربت ، توماس ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭‌ک۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک