کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ف‍ن‌ - پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
رن‍گ‍ه‍ا
طراح‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ رن‍گ‌ و روغ‍ن‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ظری‍ه‌
رن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍س‍اج‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ه‌آرای‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د
خ‍ط( ه‍ن‍ر)
رن‍گ‌
رن‍گ‌ب‍ی‍ن‍ی‌
رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
ولان‌، ب‍رای‍د
پ‍اول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍ی‌ج‍ی‌او، ه‍ی‍داک‍ی‌، ۱۹۳۸-
م‍وع‍ودی‌،م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ه‍ادی‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ اف‍ش‍ار، وی‍ک‍ت‍وری‍ا، ۱۳۱۴-
م‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۹-
م‍ای‍ر، م‍ان‍ف‍رد
ک‍ش‍اورز،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ل‍ی‍ک‌، ون‍دون‌
ف‍ری‍ور،م‍ه‍دی‌
آرن‍اب‍ول‍دی‌، م‍اری‍و
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ای‍ت‍ن‌، ی‍وه‍ان‍س‌، ۱۸۸۸- ۱۹۶۷
ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌، ری‍چ‍ارد، ،وی‍راس‍ت‍ار
وان‌ وای‍ک‌، ه‍ل‍ن‌
آل‍ب‍رز،ج‍وزف‌
ص‍وراس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ح‍س‌ ب‍رت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر،م‍وس‍س‍ه‌ خ‍وش‌ ن‍ه‍اد پ‍ی‍م‍ان‌
ع‍ف‍اف‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍ل‍ه‍ر
اس‍راردان‍ش‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ح‍روف‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍رش‌ دس‍ت‍ب‍اف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اورم‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش فرم
آرنابولدی ، ماریو ؛  تهران دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی ، دفتر پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭آ۴۸‌پ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دنیای رنگ ( و طرز استفاده از آن در نقاشی رنگ و روغن )
پاول ، ویلیام ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌پ۲۳د۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری بنیادی موسیقی
منصوری ، پرویز ؛  تهران نشر کارنامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌م۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منظره سازی :با رنگ و روغن در ۴۰ درس
بلیک ، وندون ؛  تهران بهار   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌ب۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رنگینه و رنگ کاری
فریور،مهدی ؛  تهران شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس   ،
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۳۵‬,‭ر۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رنگهای ایرانی :رنگرزی با رنگهای طبیعی به روایت استادان رنگرز
صوراسرافیل ، شیرین ؛  تهران موسسه تحقیقات فرش دستباف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۳۵‬,‭ر۹‌ص۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگ ها، راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگ ها
شی جی او، هیداکی ، ۱۹۳۸- ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرایند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی
جهانشاهی افشار، ویکتوریا، ۱۳۱۴- ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۱۹‬,‭‌ج۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگ ها(۲ )راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگها
ولان ، براید ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی
محمدیان ،محمود،۱۳۴۹- ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۲۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صفحه آرایی
کشاورز،محمدعلی ؛  تهران موسسه کمال هنر،موسسه خوش نهاد پیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌ک۵‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خط در نقاشی :بررسی مفهوم خط و نقش آن در نقاشی نوین به ضمیمه نقش خط در نگارگری ایران
تقی زاده ، هادی ؛  مشهد کلهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۴‬,‭‌ت۷‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و پایه هنرهای تجسمی در مدرسه بازل ، سوئیس
مایر، مانفرد ؛  تهران اسراردانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۱۷۰‬,‭‌م۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اوج های درخشان هنر ایران
اتینگهاوزن ، ریچارد، ،ویراستار ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیش از< ۳۰۰= سیصد >نکته مهم درباره نقاشی بصورت پرسش و پاسخ
وان وایک ، هلن ؛  تهران میکائیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۱۱۵‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با رنگ آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن ترین زمان تا دوره صفویه
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌ض۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عناصر رنگ
ایتن ، یوهانس ، ۱۸۸۸- ۱۹۶۷ ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر متقابل رنگها
آلبرز،جوزف ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭آ۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد رنگ در ارگونومی
موعودی ،محمدامین ؛  تهران حس برتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۹۵‬,‭‌م۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7