کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رم‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌-ق‍رن‌۲۰
ه‍وی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ )در ادب‍ی‍ات‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
زم‍ان‌
ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌
رم‍ان‌ - داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌41
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ --ق‍رن‌۲۰
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
اح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌
<س‍اس‍ان‍ی‌ خ‍واه‌= س‍اس‍ان‍ی‍خ‍واه‌>، ف‍ائ‍زه‌
ب‍وت‍زات‍ی‌،دی‍ن‍و،۱۹۷۲-۱۷۰۶
ای‍وان‌ وازف‌
آن‍ت‍ن‍وف‌ چ‍خ‍وف‌
ج‍ی‌ .دی‌ .س‍ل‍ی‍ن‍ج‍ر
ج‍وی‌ ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌
ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ ب‍ک‌
پ‍ری‍ن‍وش‌ ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌
ب‍رک‍ت‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۴-
ال‍ک‍س‍ان‍در پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌
م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اس‍دال‍ه‌ زارع‍ی‌
م‍ظل‍وم‍ی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌
ح‍اج‌< س‍ی‍دج‍وادی‌= س‍ی‍د ج‍وادی‌>، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۰۸
<ح‍ن‍طوش‌زاده‌= ح‍ن‍طوش‌ زاده‌>، پ‍روی‍ن‌
پ‍رت‌ گ‍ال‍دوس‌، ب‍ن‍ی‍ت‍و،۱۹۲۰-۱۸۴۳-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
پ‍ائ‍ول‍وک‍وئ‍ول‍و
 
ناشر:
ع‍ی‍لام‌
م‍رک‍ز
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ای‍ران‌
ش‍ادان‌
روز ب‍ه‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
روزب‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍ع‍ی‍ن‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
اس‍اطی‍ر
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍دای‌ آری‍ان‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شصت داستان
بوتزاتی ،دینو،۱۹۷۲-۱۷۰۶ ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ب۹‌ش۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی در ادبیات فارسی ( اجتماعیات در ادبیات فارسی )
ستوده ، هدایت الله ؛  تهران ندای آریانا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌س۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فریدون سه پسر داشت
معروفی ، عباس ؛  تهران ققنوس   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نازارین
پرت گالدوس ، بنیتو،۱۹۲۰-۱۸۴۳- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۶۵۵۵‬,‭‌پ۴‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
گفتمان انقلاب در رمان
<حنطوش زاده = حنطوش زاده >، پروین ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۸،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بازنمایی جنسیت در گفتمان < رمان های = رمانهای >دوره اصلاحات ( ۱۳۷۵-۱۳۸۴)
<ساسانی خواه = ساسانیخواه >، فائزه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۴،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر ایران
حاج < سیدجوادی = سید جوادی >، حسن ،- ۱۳۰۸ ؛  تهران گروه پژوهشگران ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۳۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
چگونگی ادراک و بازنمایی زمان در رمان ایرانی ( مطالعه موردی دهه 08 شمسی )
مظلومی ، هنگامه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۴،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران
برکت ، بهزاد، ۱۳۳۴- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۴۴۲‬,‭‍ه۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یونان باستان یا دروغ بزرگ
احمد کریمی ؛  معین   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بوریا بر آتش
اسداله زارعی ؛  عیلام   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۶‬,‭‌ف‍لا۴۴۶ ‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دختر سروان
الکساندر پوشکین ؛  امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بی پناهان
ایوان وازف ؛  شرکت کتاب جیبی   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دهقانان
آنتنوف چخوف ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۰۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کیمیاگر
پائولوکوئولو ؛  روزبهان   ،
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭‌ک ۸۸ ‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پدر آن دیگری
پرینوش صنیعی ؛  روز بهان   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۴‬,‭‌ن ۹۵ ‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماه پنهان است
جان اشتاین بک ؛  اساطیر   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
موشها و آدمها
جان اشتاین بک ؛  اساطیر   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ژرفای زندگی
جوی فیلدینگ ؛  شادان   ،
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۵‬,‭‌ی۸ ژ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ناطور دشت
جی .دی .سلینجر ؛  ققنوس   ،
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۲۵‬,‭‌ف‍لا ۷ ‌ن۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3