کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ام‍ن‍د پ‍ارس‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ، LDRA، HCRAG، ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز، ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رض‍ام‍ن‍د پ‍ارس‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای گردشگران ورودی ایران
رضامند پارسایی ، حجت ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۵۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک