کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍رخ‍ورد(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --)م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳-
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌ >، ع‍ل‍ی‌
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۳-
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳-
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۷-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ر۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم = سیستمهای >اطلاعات مدیریت <( مدل سازی = مدل سازی >اطلاعات )
<رضاییان = رضائیان >، علی ،۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
<رضاییان = رضائیان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ؛ نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و مذاکره ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت بازرگانی
<رضاییان = رضائیان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فشار روانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی ( سیستم اطلاعات مدیریت )
<رضاییان = رضائیان >، علی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۶‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک