کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اس‍لام‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
ت‍ودارو، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۲-
چ‍پ‍را، م‍ح‍م‍دع‍م‍ر،۱۹۳۳-
اس‍م‍ل‌ س‍ر، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۰-
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ک‍ه‍ن‌، گ‍وئ‍ل‌
دادگ‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۴-
س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌( ۱۳۷۰ :ت‍ه‍ران‌)
ب‍روک‍س‌، ج‍ان‌
ت‍رن‍ر، م‍ارک‌ م‍ک‌ دون‍ال‍د
خ‍ورش‍ی‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ی‍رون‍د، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
س‍الازار، م‍ل‍ی‍ت‍و
م‍خ‍ت‍اری‌پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌
ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۲۱-
دی‍وب‌، اس‌.س‍ی‌.
م‍ه‍ن‍دس‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۳۰۹-
ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍ر، ۱۳۳۶-
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
اطلاع‍ات‌
ق‍وم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا"س‍م‍ت‌"
ک‍وی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ب‍ازت‍اب‌:م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍ول‍وی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌:دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍وه‍س‍ار
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی
مهندس ، ابوطالب ، ۱۳۰۹- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخص شناسی در توسعه پایدار توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
کهن ، گوئل ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی < بین المللی = بین المللی >و ادغامهای اقتصادی منطقه ای
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی ( مجموعه عقاید)
جیروند، عبدالله ؛  [تهران ] مولوی   ، ۱۳۷۵،۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌ج۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها"سمت "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
اسمل سر، نیل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<حکومت داری = حکومتداری >، مدیریت و توسعه : چگونه دولت کارآمدی داشته باشیم
ترنر، مارک مک دونالد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ت۴‌ح۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل
دیوب ، اس .سی . ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭د۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول علم اقتصاد :کلیاتی از اقتصاد برای همه
دادگر، یدالله ،۱۳۳۴- ؛  قم بوستان کتاب :دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران
ازکیا، مصطفی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۴۲۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جهان سوم :جمعیت ، اقتصاد، سیاست ، فرهنگ ، توسعه ، صنعت و...
شیخی ، محمدتقی ؛  تهران اشراقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۸۰‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی
همتی ، عبدالناصر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ف۲‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی :حسابداری ملی تجزیه و تحلیل تقاضای ملی ، درآمدی بر فرآیند رشد
خورشیدی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کمک خارجی و توسعه نیافتگی
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول اقتصاد آموزش و پرورش
مختاری پور، مرضیه ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۶۵‬,‭‌م۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و توسعه اقتصادی :راهبردی برای توسعه همراه با عدالت و ثبات
چپرا، محمدعمر،۱۹۳۳- ؛  قم دانشگاه مفید   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای اقتصادی کلان
بروکس ، جان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ب۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی
سالازار، ملیتو ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
طاهری ، شهنام ؛  تهران نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭ط۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی در جهان سوم
تودارو، مایکل ،۱۹۴۲- ؛  تهران بازتاب :موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4