کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ک‍لاس‍داری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ه‍راس‌
رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
آم‍وزش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ول‍م‍ن‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
ل‍ن‍گ‌، رون‍ال‍د دی‍وی‍د، ۱۹۲۷-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌،۱۹۳۳-
گ‍ارف‍ی‍ل‍د، س‍ول‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۸-
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍وپ‍ر، ک‍اری‌
راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
ک‍رری‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌، ۱۹۴۲-
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
دری‍ک‍ورس‌، رودل‍ف‌، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
ه‍الاه‍ان‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۴-
گ‍ودوی‍ن‌، دون‍ال‍د
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی و راههای شناسایی و مقابله با آن
کوپر، کاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۹‌ف۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فوبی
گودوین ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۵‬,‭‌گ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کودکان استثنایی ( :زمینه تعلیم و تربیت ویژه )
هالاهان ، دانیل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‍ه۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کوتاه مدت :رویکرد التقاطی روان درمانی
گارفیلد، سول لوئیس ، ۱۹۱۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵۵‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تربیت کودک بدون کتک زدن یا لوس کردن :نگرشی عملی به امر تربیت کودکان نوپا و پیش دبستانی
کرری ، الیزابت ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ک۴۴‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن از هم گسیخته :مطالعه ای وجودگرایانه در باب سلامت ذهن و جنون
لنگ ، رونالد دیوید، ۱۹۲۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ل۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس < = R-III MSD دی اس ام تری >
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انضباط بدون اشک
دریکورس ، رودلف ، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۳‬,‭د۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روان تنی
ولمن ، بنجامین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭و۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گروه های رویاروی :بحثی در روان درمانی گروهی
راجرز، کارل رنسام ، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۴‬,‭ر۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9