کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
<رای‍ج‍ی‍ان‌ اص‍ل‍ی‌= رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌>، م‍ه‍رداد
ن‍ج‍ف‍ی‌اب‍رن‍دآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ک‍وه‍ن‌، ی‍ان‌
رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
دادگ‍س‍ت‍ر
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده در فرایند کیفری
رایجیان اصلی ، مهرداد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۳۸‬,‭ر۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در علوم جنایی
نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ؛  [تهران ] ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بزه دیده شناسی = بزه دیده شناسی >حمایتی
<رایجیان اصلی = رایجیان اصلی >، مهرداد ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۳۸‬,‭ر۲‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی عاری از جرم :ایجاد منطقه های امن و پایدار
کلکوهن ، یان ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌ک۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک