کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
 
پدیدآور:
زاه‍دی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۶-
ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
رن‍ج‍ب‍ری‍ان‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۵-
<م‍ن‍ظرن‍ژاد= م‍ن‍ظر ن‍ژاد>، م‍ح‍م‍د
خ‍س‍روی‍ار، م‍ل‍ی‍ک‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
چ‍ه‍ارب‍اغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن راهنمایی در تور
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن راهنمایی گشت
زاهدی ، محمد، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان چهارباغ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭ز۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خدمات صنعت گردشگری
رنجبریان ، بهرام ، ۱۳۳۵- ؛  اصفهان چهارباغ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ر۹‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی تور و قوانین و مقررات
<منظرنژاد= منظر نژاد>، محمد ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و اولویت بندی شاخص های کارآمدی راهنمایان تور ایرانی
خسرویار، ملیکا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۵۳،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن راهنمایی
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک