کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
<ن‍اس‍ب‍وم‌= ن‍وس‌ب‍ام‌>، آب‍راه‍ام‌ ام‌.، ۱۹۷۵ - م‌
خ‍دای‍اری‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس 5-MSD
<ناسبوم = نوس بام >، آبراهام ام .، ۱۹۷۵ - م ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان با تجدید نظر کلی بر اساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
خدایاری فرد، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک