کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ب‍ه‍زاد خ‍س‍روی‌ ن‍وری‌
خ‍س‍روی‌ ن‍وری‌، ب‍ه‍زاد
ن‍س‍ل‌ش‍ری‍ف‌، اف‍س‍ان‍ه‌
 
ناشر:
راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی :تئاتر، سینما، صداو سیما مخصوص داوطلبان کنکور رشته هنر
نسل شریف ، افسانه ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ن۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر مخصوص دانش آموزان و داوطلبان کنکور رشته هنر
خسروی نوری ، بهزاد ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌خ۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر
بهزاد خسروی نوری ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌خ۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک