کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : راف‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌.آ.اس‌.
 
پدیدآور:
<ن‍واب‌ پ‍ور= ن‍واب‌پ‍ور>، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
راف‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی و زبان برنامه نویسی < =SASاس .آ.اس >
<نواب پور= نواب پور>، حمیدرضا ؛  تهران رافع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۸۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک