کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راش‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍رب‍ت‍ی‌، م‍لاع‍ب‍اس‌،۱۳۲۲-۱۲۵۱
 
پدیدآور:
م‍اچ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
راش‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ک‍ل‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فضیلت های فراموش شده :شرح حال حاج آخوند ملاعباس تربتی
راشد، حسینعلی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گل و مرغ :مبانی آموزش
ماچیانی ، حسینعلی ،۱۳۴۴- ؛  تهران کلهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۵‬,‭‌م۲‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک