کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ش‍م‍ی‍ر
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ق‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌س‍رای‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۳۲۹-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی نظامی گنجوی
رادفر، ابوالقاسم ، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۸۶۲‬,‭ر۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چند مرثیه از شاعران پارسی گوی
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌ش۲،۵۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشمیر :ایران صغیر
رادفر، ابوالقاسم ،۱۳۲۹- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۴۸۵‬,‭‌ک۵،۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک