کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گروه های رویاروی :بحثی در روان درمانی گروهی
راجرز، کارل رنسام ، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۴‬,‭ر۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک